A kezdet

A Kispesti Waldorf Iskola létrejöttében megfigyelhető mindaz, ami a Waldorf iskolának (és óvodának), mint a szabad szellemi élet egy intézményének működésében, korunkban szerepet játszik.

1994 február 20-án megalakult a Pesti Szabad Waldorf Iskola Egyesület, amelyet olyan pedagógusok hoztak létre, akiknek célja egy 12+1 osztályos Waldorf iskola megteremtése volt. Mégpedig úgy, hogy érvényesüljön a belátás, miszerint a pedagógiai tevékenység kibontakozásának feltétele, a vele összhangban lévő intézményes működési mód. A szellemtudományos alapokon működő pedagógia, a pedagógusok önigazgató tevékenységének formái között tud elevenné válni. Erre az összefüggésre Rudolf Steiner hívta fel a figyelmet a XX. század első negyedében kifejtett tevékenysége során. Ő mutatta meg a Waldorf pedagógia körvonalait, és a társadalmi organizáció hármas tagozódásának tényét. Ő hívta fel a figyelmet e kettő összefüggéseként a nevelés jövőbe mutató társadalmi jelentőségére. Az Egyesület erre a szellemiségre támaszkodó intézményt kívánt létrehozni.

Az 1995-ös év első hónapjaiban Kispesten Fábián Ágota elkezdett egy szülői kört szervezni azokból, akik érzékenyen hordozták gyermekeik szükségleteit, és valami mást kerestek számukra, mint amit az akkori szokásos lehetőségek kínáltak. Fábián Ágota a posztgraduális Waldorf tanárképzéshez fordult érdeklődő levelével. A képzésen keresztül került a levél az Egyesülethez, s így összekapcsolódott a gyermekek szükséglete a készenlétben álló pedagógusokkal, akik a Waldorf pedagógiát nyújtani tudták.

Fábián Ágota
Fábián Ágota
Siklaky István
Siklaky István

Az Iskola elindulásának engedélyezéséhez minimálisan egy millió forint pénztőkére volt szükség, amely a működési kiadásokat fedezte. A pedagógusok által létrehozott Egyesület szellemi környezetéhez tartozott Siklaky István közgazdász. A Liska Tibor által vezetett és a nyolcvanas évek elején a „szentesi modellként” ismertté vált társadalmi kísérlet egyik belső munkatársaként, a személyes társadalmi tulajdon és az individuális vállalkozásban rejlő erő összekapcsolásának gondolatával foglalkozott.

 Később, Varga István közgazdász, vállalkozó munkatársaként folytatta a társadalmi kérdésekre irányuló tevékenységét. Varga István maga is a társadalmi-gazdasági kérdések iránt tevékenyen elkötelezett ember. Többek között egyik kezdeményezője a soproni kékfrank nevű helyi pénznek. Ez a beállítottsága volt az alapja annak, hogy amikor Siklaky István megkérte, Varga István rendelkezésre bocsátotta a Kispesti Waldorf Iskola elindulásához szükséges egy millió forint pénztőkét.

Varga István
Varga István

Az Iskola fizikailag az Esze Tamás utcában kezdte meg működését. A romossá nyilvánított épületet, az akkor Zupkó Gábor polgármester által vezetett önkormányzattól vette bérbe az Egyesület, jelképes bérleti díjért. Az önkormányzattal létrejött szerződés Fábián Ágota erőfeszítéseinek érdeme. Fábián Ágota a társadalmi életben aktívan szerepet vállaló, nyitott szellemű ember volt. A rendszerváltást követően megszervezte és vezette a Független Rendőrszakszervezetet. Az itt szerzett széleskörű társadalmi jártasságát tudta használni akkor, amikor az Intézmény javadalmazás nélküli munkatársaként, a kialakuló pedagógiai szervezetet segítette beilleszteni a külső fizikai és jogi élet keretei közé.

Az épület felújításában szakipari munkával és két kezének erőfeszítésével sok olyan felnőtt vett részt, akinek a gyermeke első osztályos lett. Ők voltak azok, akiket azon túlmenően, hogy a gyermekeik számára igénybe szerették volna venni a Waldorf pedagógiát, magával ragadott a valami új létrehozásába való bekapcsolódás tevékeny lelkesedése.

Vincze Erzsébet

Az Iskola 1995 szeptemberében kezdte meg működését az első osztállyal, felmenő rendszerben. Az osztálytanító a Pesti Szabad Waldorf Iskola Egyesületet kezdeményező Vincze Erzsébet lett. Az Egyesület az Iskola kialakulásának folyamatában átalakult, s a neve Pesti Waldorf Pedagógiai Egyesületre változott.

Az intézményes működésmód önigazgató formáinak kialakításába Kálmán István kapcsolódott be segítőként, majd hosszú ideig dolgozott az Intézmény javadalmazás nélküli munkatársaként, mint tanácsadó. Kálmán István vállalkozóként a Felületkémia Kft-t vezette. Mint az antropozófia iránt elkötelezett ember, 1992-ben kezdeményezte az ITA WEGMAN ALAPÍTVÁNYT . Egy ideig tanított a posztgraduális Waldorf tanárképzésen. Témája a szociális organizmus hármas tagozódása volt. Itt került kapcsolatba az Iskola későbbi kezdő osztálytanítójával. Majd bekapcsolódott a Pesti Szabad Waldorf Iskola Egyesület megalakulásába. (2004-ben kezdeményezte a hármas tagozódás impulzusának értelmében a Natura-Budapest Kft-ben folytatott gazdasági-szociális kísérletet. 2012-ben, a Natura-Budapest Kft átalakulásakor, tíz millió forint szabad tőkét ajándékozott az Intézménynek.)

Kálmán István a hármas tagozódásról beszél az évnyitón

 

Az adminisztrációs teendőket az Intézmény kialakulásának időszakában Fábián Ágota segítőjeként, s egy ideig javadalmazás nélküli munkatársként, Bak Katalin látta el. (Bak Katalin, Fábián Ágota 2003-ban bekövetkezett halálát követően, részben átvette az ő szerepkörét, s az Intézmény gazdasági munkatársává vált. 2018-ban történő nyugdíjba vonulásáig ebben a feladatkörben működött.)